-->

Tạo kết nối trong ASP.net

Trong phần này tôi xin hướng dẫn các bạn một cách tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu SQL server 2005 với Asp.net. Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn!


Bước 1: Xác định các thành phần của kết nối.

 Muốn kết nối được đến cơ sở dữ liệu cần phải có các thông tin, tên database (ở đây tôi chọn là QLSV), tên user login vào Server(ở đây là hoangtn) và password đăng nhập vào server (ở đây tôi có pas là 12345678).
- Một thủ tục kết nối.
Bước 2. Tạo interface (Tầng presentation)
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.SqlClient;
///


/// Đây là giao diện cho việc kết nối đến cơ sở dữ liệu
///

public interface IConnection
{
///
/// Tên server
///

String serverName { get; set; }
///
/// Tên tài khoản đăng nhập vào server
///

String loginName { get; set; }
///
/// Mật khẩu của tài khoản đăng nhập vào server
///

String loginPas { get; set; }
///
/// Biến kết nối
///

///Tên cơ sở dữ liệu
String database { get; set; }
SqlConnection Conn { get; set; }
///
/// Phương thức khởi dựng mặc định
///

///
/// Khởi tạo kết nối
///

/// Nếu kết nối thành công hàm trả về false, không thành công hàm trả về giá trị true
 Boolean toConnect();
}

Bước 3 Tạo lớp kết nối:
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.SqlClient;
///


/// Summary description for Connection
///

public class Connection:IConnection
{
private String _serverName;
private String _loginName;
private String _loginPas;
private String _database;
private SqlConnection _Conn;
///
/// Tên server
///

public String serverName { get { return _serverName; } set { _serverName = value; } }
///
/// Tên tài khoản đăng nhập vào server
///

public String loginName { get { return _loginName; } set { _loginName = value; ; } }
///
/// Mật khẩu của tài khoản đăng nhập vào server
///

public String loginPas { get { return _loginPas; } set { _loginPas = value; ;} }
///
/// Biến kết nối
///

public SqlConnection Conn { get { return _Conn; } set { if (value!=null) _Conn=value ;}}
///
/// Phương thức khởi dựng mặc định
///

///Tên cơ sở dữ liệu
public String database { get { return database; } set { database = value;}}
public Connection()
{
//
// TODO: Add constructor logic here
//
}
///
/// Khởi tạo kết nối
///

/// Nếu kết nối thành công hàm trả về 0, không thành công hàm trả về giá trị khác
public Boolean toConnect()
{
String connectionstring = "Data Source= " + serverName + ";Initial Catalog=" + database + ";User ID=" + loginName + "Pwd=" + loginPas+";";
int i = 0;
Conn.ConnectionString = connectionstring;
try { Conn.Open(); }
catch { i = -1; }
return (i== 0);
}
}

Bước 4. Tạo form kết nối sử dụng lớp trên

Giao diện các bạn có thể download tại đây
Lớp kết nối bạn có thể download tại đây

Chúc các bạn thành công